ĐIỀU KIỆN TÁCH THỬA TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU.

Căn cứ theo Quyết định số 18/2019/QĐ-UBND ngày 22/07/2019. Quy định về tách thửa đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Để được tách thửa đất phải đủ các điều kiện sau:

Điều kiện 1: Có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Thửa đất đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất.

Điều kiện 2: Việc chia tách thửa đất phải đảm bảo quyền sử dụng hạn chế đối với thửa đất liền kề.

Quy định tại điều 171 Luật đất đai 2013.

 

 “ Quyền sử dụng hạn chế đối với thửa đất liền kề bao gồm quyền về lối đi, cấp thoát nước, tưới nước, tiêu nước trong canh tác, cấp khí ga, đường dây tải điện, thông tin liên lạc và các nhu cầu cần thiết khác một cách hợp lý trên thửa đất liền kề.”.

Điều kiện 3: Phù hợp với quy hoạch

Đối với thửa đất trong đô thị. Áp dụng quy hoạch chi tiết 1/500 hoặc quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000. Đối với thửa đất ngoài đô thị áp dựng quy hoạch xây dựng nông thôn.

Điều kiện 4: Phải có ít nhất 1 cạnh tiếp giáp với đường giao thông hiện hữu. Do Nhà nước quản lý.

Trong trường hợp hình thành đường giao thông mới khi tách thửa (nếu có). Người sử dụng đất phải được UBND cấp huyện chấp nhận bản vẽ xin phép hình thành đường giao thông.

Điều kiện 5: Không thuộc các trường hợp không được phép tách thửa, gồm:

  • Thửa đất đã có quyết định thu hồi, thông báo thu hồi đất thể hiện bằng văn bản của các cấp có thẩm quyền.
  • Thửa đất đang có tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai. Và đang được cơ quan có thẩm quyền thụ lý giải quyết. Thửa đất có tài sản gắn liền với đất đang bị cơ quan có thẩm quyền kê biên để thực hiện quyết định, bản án có hiệu lực của Tòa án.
  • Khu vực mà Pháp luật có quy định phải bảo tồn.

 

Điều kiện 6: Diện tích đất tối thiểu sau khi tách thửa.

  • Đối với đất ở có nhà ở:

– Khu vực đô thị và Trung tâm huyện Côn đảo: diện tích và kích thước 45m2. Có cạnh tiếp giáp với đường giao thông không nhỏ hơn 5m và chiều sâu không nhỏ hơn 5m. Tại đường phố có lộ giới >=20m.  36m2 có cạnh tiếp giáp với đường giao thông không nhỏ hơn 4 và chiều sâu không nhỏ hơn 4m. Tại đường phố có lộ giới <20m.

– Tại địa bàn các xã còn lại và khu vực khác huyện Côn Đảo: có diện tích và kích thước 40m2, có chiều sâu thửa đất và cạnh tiếp giáp với đường giao thông không nhỏ hơn 4m.

  • Đối với đất ở chưa xây dựng.

– Khu vực đô thị và Trung tâm huyện Côn đảo: diện tích và kích thước 60m2 và có cạnh tiếp giáp với đường giao thông không nhỏ hơn 5m và chiều sâu không nhỏ hơn 5m.

– Tại địa bàn các xã còn lại và khu vực khác huyện Côn Đảo: có diện tích và kích thước 100m2, có chiều sâu thửa đất và cạnh tiếp giáp với đường giao thông không nhỏ hơn 5m.

  • Đối với đất nông nghiệp:

– Thuộc khu vực quy hoạch sản xuất nông nghiệp: các thửa đất sau khi tách có diện tích tối thiểu không nhỏ hơn 500m2 tại các phường, thị trấn hoặc các huyện, thị xã, thành phố và huyện Côn Đảo, không nhỏ hơn 1000m2 tại các xã còn lại. Trường hợp thửa đất được đề nghị tách thửa có diện tích lớn hơn 2.000 m2 tại thành phố Vũng Tàu và lớn hơn 5.000 m2 tại các huyện, thị xã, thành phố còn lại, người sử dụng đất phải thiết kế bản vẽ phương án tách thửa và liên hệ UBND huyện để được hướng dẫn thỏa thuận phương án mặt bằng tách thửa nhằm đảm bảo quản lý quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch nông thôn mới

– Đối với đất nông nghiệp thuộc khu vực quy hoạch đất ở, đất thương mại dịch vụ hoặc đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp phải lập thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định trước khi thực hiện tách thửa theo diện tích tối thiểu quy định. Đối với diện tích đất nông nghiệp thuộc thửa đất còn lại nếu có diện tích phù hợp với đất nông nghiệp thuộc khu vực quy hoạch sản xuất nông nghiệp thì được tiếp tục sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp.

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0911 988 898